Medlemsvilkår

Avtalen mellom medlemmet og Aktiv + består av medlemskontrakten samt følgende vilkår for bruk av treningstilbudet ved Aktiv +.

1 Generelle vilkår

a) Aktiv +
• fastsetter de regler og retningslinjer som gjelder for bruk av treningssenteret
• vil foreta adgangskontroll
• vil behandle medlemsinformasjon konfidensielt
• skal tilrettelegge treningen slik at den gir best mulig utbytte for medlemmet
• kan, med forvarsel, holde stengt og redusere åpningstider
• fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under opphold i senteret, herunder
   tap av og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
• vil bortvise synlig rusede personer og misbrukere av dopingmidler
• har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart

b) Medlemmet
• forplikter seg til å følge gjeldende regler, retningslinjer og anvisninger som blir gitt ved treningssenteret
• skal identifisere seg ved adgangskontroll i senteret
• samtykker i at Aktiv + kan registrere personopplysninger
• er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av Aktiv + sitt tilbud
• kan ikke kreve erstatning eller refusjon av treningsavgift dersom senteret må holde stengt ved uforutsette hendelser
• plikter å melde fra om endring av adresse, navn eller bankkonto
• inngår et personlig medlemskap med Aktiv + som ikke kan overdras eller benyttes av andre
• Misbrukere av dopingpreparater aksepteres ikke som medlemmer.

 c) Hygiene:
• Det skal brukes rene sko og rent treningstøy beregnet til innendørs bruk. Trening i bar overkropp er ikke tillatt.
• Det skal brukes håndkle under trening.
• Apparatene skal vaskes med spray og tørkes med papir etter bruk.

 d) Aldersgrense:
• Aktiv + har 18-års aldersgrense.

 2 Nøkkelkort  

Medlemmet får utlevert et nøkkelkort ved innmelding som gir adgang til senteret. Nøkkelkortet er personlig og skal ikke lånes ut eller benyttes til å gi andre adgang til senteret. Ved tap av nøkkelkortet, skal medlemmet straks melde fra til Aktiv +, slik at misbruk forhindres. Nytt nøkkelkortkort koster kr. 200,-.

 3 Betalingsbetingelser

a) Avtalegiro/faktura:

Medlemsavgiften for resterende dager i oppstartmåned, samt avgift for neste måned betales kontant ved innmelding. Deretter trekkes terminbeløpet av medlemmets konto. Terminbeløpet forfaller til betaling den 20. hver måned. Hvis medlemmet bytter bankkonto, må medlemmet selv sørge for at bankforbindelsen trekker avtalt beløp fra ny konto.

b) Kontant:

Medlemsavgiften for hele avtaleperioden betales i sin helhet ved innmelding.

c) Manglende betaling:

Medlemmet er ansvarlig for at terminbeløpet blir innbetalt til rett tid. Ved forsinket betaling sender Aktiv + ut en betalingspåminnelse. Hvis betaling fortsatt uteblir, vil medlemskapet opphøre og gjenværende kontraktsverdi forfalle til betaling.

d) Prisjustering:

Aktiv + forbeholder seg retten til, med 60 dagers varsel, en årlig prisjustering av medlemsavtaler.

 4 Frys av medlemsavtalen

Medlemsavtalen kan fryses ved:
• personlig sykdom/skade som medfører at man ikke kan trene.
• svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.
• utenlandsstasjonering i arbeid eller studier.

Søknad om frys av medlemskontrakt gjøres pr. e-post på eget skjema eller på eget skjema i senterets betjente åpningstider. Dokumentasjon fra lege/helsestasjon eller bekreftelse fra arbeidsgiver/studiested må legges ved søknaden. Frysing av medlemskontrakten skal være skriftlig godkjent av Aktiv + og innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Frysing av medlemsperioder gis i hele måneder; minimum 1 måned og maksimum 12 måneder. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis frys for.

5 Oppsigelse av medlemsavtalen

a) Avtalegiro/faktura:

Oppsigelse av medlemskap gjøres pr. e-post på eget skjema eller på eget skjema i senterets betjente åpningstider. Oppsigelsen skal bekreftes pr. e-post eller skriftlig. Medlemsavtalen avsluttes med en måneds oppsigelsestid regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Ved registrert oppsigelse, i for eksempel september, opphører medlemskapet 31. oktober. Hvis det er inngått en medlemsavtale med bindingstid, avsluttes ikke medlemskapet før bindingstiden utløper.  

b) Kontant:

Medlemskapet opphører automatisk etter endt forskuddsbetalt treningsperiode.  

c) Senterets oppsigelse av medlemsavtalen:

Aktiv + kan si opp medlemsavtalen dersom medlemmet misligholder avtalen eller bryter norsk lov når det oppholder seg i senteret. Allerede innbetalte medlemsavgifter blir ikke refundert. Gjenværende kontraktsverdi forfaller da i sin helhet til betaling.